ALGEMENE VOORWAARDEN

Huisregels
Omdat in het gebouw vaak meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er huisregels opgezet.
Wij vragen u vriendelijk om u te houden aan de onderstaande huisregels. Met de naleving van deze regels waarborgt de praktijk een veilige, prettige omgeving voor cliënten, bezoekers en medewerkers.
Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoen-)normen en waarden te gedragen.
De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
Kinderen dienen onder begeleiding van ouder of begeleider het pand te betreden.
De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (zoals auto, fiets, scootmobiel, bromfiets, etc.).
Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk tenzij deze nodig zijn om mobiel te blijven (b.v. blinde geleidehond).
Roken is in de praktijk niet toegestaan.
Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

U kan in de wachtruimte plaats nemen. Wanneer u aan de beurt bent komt uw therapeut u halen. U mag in geen geval zomaar een behandelruimte binnenkomen als u daar niet bent uitgenodigd.
Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
Wij proberen de wachttijd tot een minimum te beperken. Wij vragen echter uw begrip als u onverhoopt toch enkele minuten moet wachten.
Mobiele telefoons dienen in de praktijk tijdens de behandeling te worden uitgeschakeld.
Bij de eerste afspraak dient u de eventuele verwijsbrief en ID-bewijs (paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

Tevens dient u bij de eerste afspraak uw verzekeringsbewijs mee te nemen. Meestal staat op dit bewijs niet vermeld hoe u aanvullend verzekerd bent. Wilt u deze informatie thuis nakijken en tijdens het eerste bezoek aan ons doorgeven?
U bent zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de therapie. Indien u voor therapie verzekerd bent, zullen wij dit echter in bijna alle gevallen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren.
Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie betaalt u contant per behandeling.
Neem bij elke behandeling uw afsprakenkaartje mee.
Neem bij elke behandeling een badhanddoek mee.
Het is prettig als sterke (lichaams)geuren vermeden worden, douchen voor de behandeling heeft de voorkeur.
Afspraken kunt u tot 24 uur voor de afgesproken tijd afzeggen.
Indien u minder dan 24 uur van tevoren afzegt, brengen wij de kosten voor de niet nagekomen afspraak bij u in rekening. De zorgverzekeraars vergoeden deze kosten niet!
Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Betalingsvoorwaarden
Wanneer u voldoende bent verzekerd voor fysiotherapie bij een gecontracteerde zorgverzekeraar wordt de facturering rechtstreeks met uw verzekeraar geregeld.
U dient contant te betalen indien:
u niet bekend bent bij een verzekeraar
als het niet mogelijk is om bij uw verzekeraar elektronisch te declareren
als de declaratie niet volledig wordt vergoed door de verzekeraar.

In dit geval krijgt u de factuur zelf, zodat u deze bij uw zorgverzekeraar kan declareren.
Privacy reglement 
De praktijk houdt, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen, een registratie bij van uw directe persoonlijke en medische gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en uw inzagerecht in deze gegevens.
De beheerder zal niet meer gegevens opslaan of bewaren, dan die welke noodzakelijk zijn of andere doeleinden dienen dan die welke nodig zijn voor een doelmatige dienstverlening.
Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd en uiteraard gaat uw therapeut zorgvuldig met de gegevens om.

Bejegening reglement

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.
De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken.
Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en de patiënt aanwezig zijn.
Als er derden (bijvoorbeeld een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met de patiënt en de fysiotherapeut een andere fysiotherapeut en/of praktijk ingezet worden.
Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
ndien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste met manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachtenregeling
Indien u een klacht heeft omtrent de praktijklocatie, therapeut of behandeling wordt u geadviseerd om deze eerst met uw behandelend therapeut te bespreken. Deze zal proberen de klacht te verhelpen. Wanneer dit naar uw mening onvoldoende resultaat geeft wordt verwezen naar de klachtenregeling van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Hierin staat welke stappen u verder kunt ondernemen om aan uw klacht verder gehoor te geven.
U mag er vanuit gaan dat elke fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent, heeft u toch klachten dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

IMPROVE FYSIOTHERAPIE

THERAPIE OP MAAT