HUISREGLEMENT

Huisreglement

 1. U kunt ons – met of zonder verwijsbrief van een arts – van 6.00 tot 22.00 bellen voor een afspraak (06-44371294), persoonlijk langskomen op de praktijk of een email sturen. (info@fysiotherapie-improve.nl).
 2. Op onze website www.fysiotherapie-improve.nl  vindt u alle mogelijke informatie over ons team, onze specialisaties, de route, patiëntinformatie en de praktijkbrochure, inclusief privacyreglement.
 3. Tijdens onze openingstijden (zie  www.fysiotherapie-improve.nl ) belt u met de desbetreffende therapeut, dus houd het kort en bondig.  Daarbuiten kunt u onze voicemail inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. Onze therapeuten plannen in overleg met u de afspraak, leggen u de verdere gang van zaken uit en wijzen u op enkele belangrijke zaken om van te voren kennis van te nemen zoals hieronder vermeld onder punt 4 t/m 17.
 4. Neem bij de eerste behandeling een geldige legitimatie mee. We zijn verplicht dat te controleren. De praktijk heeft met uw NAW gegevens en BSN nummer inzage in uw recht op vergoeding voor fysiotherapie. Wij doen ons uiterste best u juist te informeren over de vergoeding vanuit uw verzekering voor fysiotherapie en manuele therapie. U bent echter altijd zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van onze diensten. U dient dus zelf ook uw behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden. Controleer van te voren uw polisvoorwaarden!
 5. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. De declaratie gaat in principe rechtstreeks naar de betreffende zorgverzekeraar. Indien u een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat u niet voor deze zorg verzekerd bent of elders al behandelingen heeft gehad waardoor u uw limiet heeft bereikt, krijgt u alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.
 6. Neem alstublieft 1 of 2 badhanddoeken mee voor op de behandeltafel .
 7. Een zitting duurt maximaal 25 minuten.
 8. Indien u een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Wanneer u 10 minuten na de afgesproken tijd nog niet opgeroepen bent, meldt u zich dan even, door op de deur van de behandelkamer te kloppen. Er kan tenslotte iets mis gegaan zijn.
 9. U krijgt een afspraakkaartje mee voor de vervolgafspraak. Wilt u die de volgende keer weer meenemen?
 10. De eerste keer wordt er gebruik gemaakt van 2 zittingen, de intake/onderzoek (inclusief screening) en de behandeling. U wordt daarvan op de hoogte gebracht. De eerste afspraak duurt daarom soms wat langer + 20 minuten voor het invullen van uw dossier.
 11. Uw behandelingen worden door ons rechtstreeks aan uw verzekeraar gedeclareerd mits u aanvullend bent verzekerd. Uw eigen bijdrage wordt niet aangesproken, tenzij in sommige gevallen u een chronische indicatie heeft (zie tarieven en vergoedingen). U bent echter zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de dekking. Bij onvoldoende dekking krijgt u van ons een nota. U dient deze nota zelf aan ons te voldoen.
 12. Indien u, als patiënt, niet aanvullend verzekerd bent, worden de behandelingen – conform onze praktijktarieven (zoals te zien is op onze website) – bij de patiënt in rekening gebracht via een factuur.
 13. Indien de factuur aan de patiënt niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door de patiënt is voldaan, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan onze praktijk na een herhaalde aanmaning incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt. Wij proberen dit uiteraard te voorkomen door u ook telefonisch te herinneren aan de nog te betalen factuur. Eventueel kan een betalingsregeling worden afgesproken .
 14. Onze praktijktarievenlijst (indien u niet aanvullend verzekerd bent) staat op onze website.
 15. 24 uur of langer van te voren afgezegde afspraken worden niet in rekening gebracht.
 16. Binnen 24 uur afgezegde afspraken kunnen bij de patiënt in rekening worden gebracht.
 17. Niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en kunnen in rekening worden gebracht van de patiënt.
 18. Wij zijn aangesloten bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en de subverenigingen voor Manuele therapie (NVMT). Wij behandelen volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.
 19. Voor de verslaglegging van uw medische gegevens maken we gebruik van een elektronisch patiëntendossier: Intramed. Ook het administratieve afspraak- en declaratieverkeer verloopt via dit bedrijf. Op de registratie van medische en administratieve gegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Zie voor meer informatie hierover onze Praktijkbrochure – Privacyreglement.
 20. Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij uiterst zorgvuldig om. Volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingangsdatum: 25 mei 2018. Zie onze Praktijkbrochure – Privacyreglement.
 21. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u er dan op dat u er geen waardevolle spullen in laat zitten. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in of rond het pand.
 22. Er kan door ons gebruik worden gemaakt van meetinstrumenten – in de vorm van vragenlijsten – om te kijken wat uw vorderingen zijn. Soms vullen we die samen met u in, soms worden deze in overleg met u online verstuurd. Deze meetinstrumenten kunnen eenvoudig (online) worden geretourneerd.
 23. U wordt – mits u toestemming gaf – aan het einde van uw behandelreeks per email gevraagd om mee te doen met een tevredenheidsonderzoek. Dit wordt door ons zeer op prijs gesteld. Uw verzekeraar hecht hier zelfs een groot belang aan.
 24. Uw complimenten en tips worden uiteraard zeer gewaardeerd, maar ook uw klachten over de praktijk of uw bejegening door ons nemen wij zeer serieus. Met uw klachten over uw behandeling kunt u altijd bij uw therapeut of de praktijkeigenaar terecht. Klachten en ideeën kunnen verder door onze patiënten worden geuit via e-mail (info@fysiotherapie-improve.nl). Klachten worden door ons behandeld conform de door het KNGF opgestelde klachtenreglement en voorwaarden. Zie onze Praktijkbrochure – KNGF Reglement klachtenafhandeling Fysiotherapie in de wachtkamer of op onze website www.fysiotherapie-improve.nl

 

IMPROVE FYSIOTHERAPIE

WERKEN AAN UW GEZONDHEID